MysteryMan sa špecializuje na mystery shopping v klientských zariadeniach a využitie zistení na zvýšenie tržieb a kvality služieb klienta. Našim poslaním je sprostredkovať našim klientom nezaujatý pohľad na svoje služby a pomáhať im pri ich neustálom zlepšovaní. Pri realizácii každého hodnotenia kladieme veľký dôraz na individuálnu prípravu a aktuálny kontext klienta.
Priebeh hodnotenia
Prevádzku navštívi jeden, alebo dvaja hodnotitelia, ktorí napohľad vyzerajú ako bežní hostia. Ich práca sa začína už dávno pred príchodom, keďže každej návšteve predchádza dôkladná príprava. Počas návštevy využijú služby podľa požiadaviek zadávateľa, prípadne na vytipovaných pracovníkov zahrajú pripravenú scénku. Všetky interakcie hodnotitelia pozorne sledujú a zaznamenávajú, aby vedeli klientovi verne sprostredkovať priebeh hodnotiacej návštevy. Pohľad hodnotiteľov je nezaujatý, objektívny a školený na registrovanie najmenších detailov. Je to skrátka iný pohľad na Váš biznis.

Hodnotiaca správa
Správa z hodnotenia je robustným informačným výstupom ktorý podrobne analyzuje situáciu v navštívenom zariadení. Verne reprodukuje priebeh hodnotiacej návštevy a zároveň klientovi ponúka štatistické porovnanie so stovkami iných zariadení, ktoré MysteryMan zhodnotil. Klient zo správy získa nielen predstavu o tom, ako návšteva prebiehala, ale najmä v čom je priestor na zlepšenie a ako môže efektívnejšie ponúknuť svoje služby svojim hosťom. Hodnotenie vychádza zo súboru takmer 200 podrobných a prepracovaných kritérií, ktorými mapujeme prevádzku hotela a ktoré tiež dopĺňame o špecifické požiadavky klienta. Ak Vás zaujala možnosť hodnotenia Vášho zariadenia, prezrite si ukážky z hodnotiacej správy na pravej strane obrazovky, alebo nás priamo kontaktujte.

Školenie po hodnotení
Súčasťou nášho tímu sú skúsení školitelia, ktorí sú neoceniteľnou pomocou pri využití zistení z hodnotenia na skvalitenie práce klientského personálu zariadenia. Naši školitelia využívajú scénky simulujúce reálne situácie, resp. skutočné situácie popísané v hodnotiacej správe a priamo na nich umožnia zamestnancom osvojiť si správne vzorce správania sa a naopak pochopiť, prečo sa majú vyhnúť neželanému správaniu. Skúsenosť ukazuje, že takýmto spôsobom osvojené poznatky sa podstatne ľahšie premietnu do trvalej zmeny správania sa zamestnancov, ako len teoretické školenia.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu!


Ukážky podrobnej správy z hodnotenia

 Text hodnotenia
Podrobné popísanie priebehu návštevy, zdôraznenie dôležitých detailov
 Bodová časť
Štruktúrované hodnotenie takmer 200 sledovaných ukazovateľov
 Grafické spracovanie
Grafická interpretácia výsledkov, štatistické porovnania

MysteryMan ©2008-2009